Информация за защита на личните данни

ИНФОРМАЦИЯ НА „ЛК ЕВРОЛИЙЗ“ ЕООД ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние сме предприели необходимите организационни и технически мерки, за да обработваме личните Ви данни по законосъобразен, подходящ и прозрачен начин. В настоящата информация на ЕВРОЛИЙЗ ЕООД за обработване на лични данни е пояснено какви Ваши лични данни ще обработваме, за какви цели и на какви основания, на какви получатели бихме могли да ги предоставим, за какви срокове ги съхраняваме.

Препоръчваме Ви да прочетете настоящата информация внимателно, за да научите повече подробности за начина, по който се обработват личните Ви данни в качеството Ви на клиент, потенциален клиент, лице, свързано с наш клиент, съконтрагент, лице за контакт, представляващ юридическо лице или друга заинтересована страна. Без значение за какви цели и на какви основания се обработват личните Ви данни, ЕВРОЛИЙЗ ЕООД ще се отнася към тях с еднаква грижа. Настоящият документ съдържа също информация за Вашите права и начините, по които можете да ги упражнявате.

Възможно е ЕВРОЛИЙЗ ЕООД да актуализира настоящата информация за обработване на лични данни, като последната й версия може да намерите на www.eurolease.bg. ЕВРОЛИЙЗ ЕООД ще Ви уведоми за всички съществени промени в настоящата информация на интернет сайта си или чрез друг комуникационен канал.

Повече информация за българското законодателство относно защитата на личните данни можете да намерите на интернет сайта на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg

  1. За Дружеството

“ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ ЕВРОЛИЙЗ“ ЕООД (наричано по-долу ЕВРОЛИЙЗ ЕООД/Дружество/то), със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, кв. Чепинци, ул. “Пресвета” № 6, ЕИК 127077876, представлявано от управителя Даниел Маринов Димитров.

 За въпроси, свързани с обработването на лични данни, моля, свържете се със лицето, отговарящо за защита на личните данни, на елпоща: evroliiz@abv.bg.

ЕВРОЛИЙЗ ЕООД е регистрирана като Администратор на лични данни съгласно Удостоверение № 0000087/11.09.2006, издадено от Комисията за защита на личните данни. ЕВРОЛИЙЗ ЕООД, в качеството си на Администратор на лични данни, осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни с оглед осигуряване на поверителност и законосъобразно обработване на личните Ви данни.

ЕВРОЛИЙЗ ЕООД  предлага финансови услуги.

  1. Определения

а. „Лични данни” е всяка информация, отнасяща се до физическо лице /субект на данни/, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или косвено чрез идентификатор като: име, единен граждански номер, информация за местонахождение, пол, адрес, телефонен номер, онлайн идентификатор или чрез един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

б. „Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, извършвани с лични данни чрез автоматизирани или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

  1. Права на субектите на данните

В случай че Вие сте лице, чиито лични данни се обработват от ЕВРОЛИЙЗ ЕООД, съгласно Общия регламент за защита на личните данни, в сила от 25.05.2018 г., Вие имате следните права, които можете да упражните като посетите офис на Дружеството.

а. Право на достъп – По Ваше искане в качеството Ви на субект на данните, Дружеството  е длъжно да Ви предостави информация за категориите лични данни, свързани с Вас, които се събират и обработват от него, както и за целите, за които се обработват, за получателите или категорията получатели, на които се предоставят личните Ви данни, за източниците, от които са получени данните, извън случаите, когато те са събрани директно от Вас.

б. Право на корекция, преустановяване на обработването (налагане на ограничения за обработване и/или заличаване (изтриване) – По Ваше искане, Дружеството е длъжно да коригира, да изтрие или да преустанови обработването на личните Ви данни, ако има случай, в който обработването им е незаконосъобразно. В такива случаи Дружеството уведомява всяка трета страна, на която са разкрити личните Ви данни, за всички корекции и заличавания, които е направило, както и за случаите на преустановяване на обработването на личните Ви данни.

в. Право на преносимост на личните данни – В качеството Ви на субект на данните Вие имате право да поискате да получите свързаните с Вас личните данни, които сте предоставили на ЕВРОЛИЙЗ ЕООД, в обичайно използван, структуриран и пригоден за машинно четене формат и имате право да предадете/прехвърлите тези данни на друг Администратор, без ЕВРОЛИЙЗ ЕООД в качеството си на администратор на лични данни, на когото сте предоставили данните си, да Ви създава пречки, когато основанието за обработването на личните данни е съгласие или договорно задължение и обработването на личните Ви данни се извършва по автоматизиран начин.

г. Право на възражение – В качеството Ви на субект на данните, Вие имате право да подадете възражение срещу обработването на Вашите лични данни, когато обработването на данните Ви е на основание законен интерес на Дружеството. ЕВРОЛИЙЗ ЕООД разглежда възражението и Ви предоставя становището си в писмена форма в 30-дневен срок, освен ако не се налага удължаване на срока, за което Дружеството ще Ви уведоми своевременно. След разглеждане на възражението, Дружеството принципно преустановява обработването на личните Ви данни, и уведомява всички заинтересовани страни, на които са предадени личните данни, за постъпилото възражение и за предприетите мерки в тази връзка. В някои случаи, обаче, Дружеството има неоспоримо законово основание да продължи обработването на личните Ви данни дори и след получаване на възражението Ви (например в случаите на съдебни дела, наблюдение при съмнения за измама и др.). В тези хипотези ЕВРОЛИЙЗ ЕООД се свързва с Вас, за да Ви изясни причините, поради които ще продължи да обработва личните Ви данни. В случай че възражението Ви касае обработването на лични данни за директен маркетинг, Дружеството безусловно ще преустанови обработването им за тази цел.

е. Право да оттеглите съгласието си за обработване на личните данни за целите, посочени в Декларацията за съгласие. Оттеглянето можете да извършите с подаване на Декларация за отказ по образец, предоставена в офисите на Дружеството.

ж. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – В качеството Ви на субект на данните имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) срещу действия на ЕВРОЛИЙЗ ЕООД във връзка с обработването на личните Ви данни.

В случаите, когато като субект на данните упражнявате правата си, е необходимо да изготвите детайлно описание на искането си в подаденото до Дружеството заявление. При упражняване на правата Ви е необходимо ЕВРОЛИЙЗ ЕООД да провери самоличността Ви, за да не се окаже, че някой друг се опитва да се представи за Вас. За целта Дружеството може да Ви поиска лична карта или друг идентификационен документ, когато Ви предоставя исканата от Вас информация.

Вие можете да задавате в писмен вид различни по своето естество въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни от Дружеството, както в обслужващия Ви офис, така и по електронен път на елпоща:  evroliiz@abv.bg

В случай че не сте съгласни със становището на ЕВРОЛИЙЗ ЕООД по подаденото запитване или желаете да получите повече информация, моля, посетете уеб страницата на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg, където бихте могли да подадете жалба.

В случаите, когато ЕВРОЛИЙЗ ЕООД е получила личните Ви данни от трети лица, напр. Централен кредитен регистър, поддържан от Българска Народна Банка (www.bnb.bg), или от ЕСГРАОН, поддържан от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, и ги обработва за свои цели, Вие можете да подадете жалба срещу действията на тези трети лица директно до тях.

Упражняването на правата Ви не може да бъде противопоставено на предоставянето на личните Ви данни на компетентните органи за предотвратяване, разследване и разкриване на престъпления.

  1. Видове обработвани лични данни

ЕВРОЛИЙЗ ЕООД може да обработва различни видове лични данни, свързани с физическата, социалната или икономическата Ви идентичност. Данните могат да бъдат получени от Вас като субект на данните,  от трети лица, или могат да бъдат генерирани от Дружеството във връзка с обслужването Ви като клиент.

4.1. ЕВРОЛИЙЗ ЕООД може да обработва различни типове данни, в зависимост от целта на обработването, като например:

А) Основни данни (Basic data)

– три имена

– телефонен номер – мобилен/фиксиран

– имейл адрес

– постоянен адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава)

– настоящ адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава)

– информация за ползвани от Вас продукти

 

Посочените данни са основните данни,които ЕВРОЛИЙЗ ЕООД обработва, за да да Ви идентифицира в качеството си на Ваше обслужващо Дружество. Дружеството ще използва само контактните Ви данни, за да Ви отправи предложение за закупуване на предлаганите продукти, съответни на очакванията Ви, тъй като има интерес да Ви оферира в качеството си на Дружество.

Б) Разширени данни:

Дружеството може да обработва някои или всички от посочените по-долу категории разширени данни за постигане на описаните по-долу цели, единствено когато разполага с основание за това.

а) за да Ви идентифицира:

– три имена

– място на раждане/държава

– дата на раждане

– националност (гражданство)

– категория на управление (шофьорска книжка)

– постоянен адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава)

– настоящ адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава)

– един предходен (стар) адрес

– данни от лична карта

– клиентски номер

– номер от национална регистрация/ЕГН

– данъчен номер

– месторабота

– Вашата квалификация, занятие и професионален опит, както и източник на доходи

– рисков профил

– Вашето семейно положение

 

б) за да се свържем с Вас:

– телефонен номер – мобилен/фиксиран

– имейл адрес

– постоянен адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава)

– настоящ адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава)

– подобни данни на лица за контакт, свързани с Вас.

 

в) за да Ви предостави правилна консултация и услуги:

– Вашите продукти, номера на сметки, Вашите финансови продукти (плащания, кредити, застраховка)

– движение и салдо по Вашите сметки – този тип данни ще бъдат обработвани, съгласно изискванията и ограниченията на приложимото законодателство.

– Вашият потенциален интерес към продукти на ЕВРОЛИЙЗ ЕООД

– История на данните за Вашата финансова информация и консултация, която сме Ви давали в миналото

– Вашият клиентски профил, създаден въз основа на информация за платежни операции, транзакции по Ваши сметки, във Вашия инвестиционен портфейл, с Вашата карта, баланси и салда по сметки и др.), ЕВРОЛИЙЗ ЕООД може да анализира Вашето поведение и да идентифицира Вашите нужди. Дружеството може да използва този профил, за да анализира по-ефективно кои  продукти са най – подходящи за вас.

– Вашето семейно положение, членове на Вашето домакинство

– Вашето финансово състояние – ЕВРОЛИЙЗ ЕООД може да Ви предложи по-подходящ съвет, ако е наясно с Вашето общо финансово състояние (Вашите общи активи, имущество и др.).

– Данни за Вашата кредитна задлъжнялост, събрани от информационните масиви на Централния кредитен регистър (ЦКР), както и данни за размера на осигурителния Ви доход, за осигурителя и друга информация за осигурителния Ви статус, получени от Националния осигурителен институт (НОИ). Данните са необходими на Дружеството, за да прецени кредитоспособността Ви, за да Ви бъдат предлагани подходящи продукти и услуги.

– Вашата квалификация, знания и професионален опит

– Обратна връзка, коментари и предложения, предходни оплаквания. Те определено могат да помогнат на ЕВРОЛИЙЗ ЕООД да Ви предложи по-добро обслужване в бъдеще.

 

4.2. Публични данни и данни, придобити чрез трети лица

ЕВРОЛИЙЗ ЕООД понякога обработва публична информация, като например:

– Информация, която трябва да бъде оповестена в публична база данни, като например, ако сте назначени за директор на компания или пълномощник, или ако сте собственик на дружество;

– ЕВРОЛИЙЗ ЕООД може също да получава Ваши лични данни от трети лица:

 от членове на Вашето семейство,

 от кредитни посредници за изготвяне на предложение за кредит или

 от свързани с Вас лица съгласно § 1, т. 4 и т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за Кредитните институции лица,

 от кредитоискатели, когато ипотекарните длъжници не сключват договор за кредит, а данните им са необходими за изготвяне на ипотечните договори;

 от администратори на Дружеството във връзка с деклариране на конфликт на интереси съгласно чл. 51 от Закона за кредитните институции

 както и от официални публични регистри, които носят отговорност за съхранението на тази информация по законен ред или да ги закупи от фирми, които носят отговорност за законното събиране на лични данни.

 

Такива публични данни могат да бъдат обработвани за целите, изброени от ЕВРОЛИЙЗ ЕООД в този документ, за да се провери точността на информацията в базата данни на Дружеството.

4.3. Местоположение/локация

В случай че желаете да посетите офис на ЕВРОЛИЙЗ ЕООД или искате да си насрочите среща със служител на ЕВРОЛИЙЗ ЕООД, данни за Вашето местоположение ще бъдат използвани, за да намерите най-близкия офис на ЕВРОЛИЙЗ ЕООД. Тези данни се обработват единствено, ако разрешите достъп до Вашата локация. ЕВРОЛИЙЗ ЕООД изисква Вашето позволение, ако посещавате определени уебсайтове или използвате приложения на ЕВРОЛИЙЗ ЕООД, например.

4.4. Телефонни обаждания

ЕВРОЛИЙЗ ЕООД може да записва и прослушва разговорите с Вас. Подобни действия се налагат с оглед обезпечаване сигурността на процесите и като доказателство за дадени от Вас указания, във връзка с обучение на персонала, както и за подобряване на качеството на продуктите и услугите. Записите на телефонните разговори се съхраняват, докато съществува потенциална възможност от възникване на проблеми за доказване на дадени от клиента инструкции. Записите включват телефонни разговори с Контактния център.

4.5. Видеоизображения от камери за сигурност

ЕВРОЛИЙЗ ЕООД може да използва СОТ и камери за видеонаблюдение в и извън помещенията на Дружеството. ЕВРОЛИЙЗ ЕООД спазва изцяло законоустановените изисквания за монтиране и ползване на камери за видеонаблюдение. Ако в офис на Дружеството има монтирани камера за видеонаблюдение, Вие ще бъдете уведомен чрез стикер, разположен на видимо място. Записите от видеокамерите в и извън офисите на ЕВРОЛИЙЗ ЕООД (посочени със стикер) се пазят един месец. Те могат да се съхраняват за по-дълго време в случаите, когато:

– записите ще бъдат използвани като доказателство за конкретни взаимоотношения, за извършено престъпление или нередност;

– записите ще бъдат използвани като доказателство за щета или за да се идентифицира престъпник, нарушител на обществения ред, свидетел или жертва.

 

4.6. Детайли за транзакции

ЕВРОЛИЙЗ ЕООД обработва данни за Ваши транзакции. Възможно е да ги предава на други финансови институции, които изпълняват указания за плащане или сетълмент.

Дружеството може също да използва тези Ваши данни, за да предотврати или установи пране на пари, финансиране на тероризма или други незаконни практики. ЕВРОЛИЙЗ ЕООД може също да използва детайли за отделни транзакции за маркетингови и търговски цели, анализ на клиентски нужди или модели на ползване на определени продукти.

  1. Получатели на лични данни

Личните данни, в общия случай, се обработват от служители на ЕВРОЛИЙЗ ЕООД. Обработването на лични данни може да бъде извършено и от други лица, обработващи лични данни, с които Дружеството има сключен договор за тази цел и които изпълняват дейности, представляващи част от услугите, предоставяни от Дружеството. При наличие на законно основание личните данни могат да бъдат предоставяни на други администратори, които да ги ползват за свои законни цели.

а. Администратори на лични данни, на които ЕВРОЛИЙЗ ЕООД може да предоставя лични данни:

– БНБ (Българска народна Дружество)

– КЗЛД (Комисия за защита на личните данни)

– КЗП (Комисия за защита потребителите)

– Централен кредитен регистър

– Национална агенция по приходите

– Национален осигурителен институт

– Национална здравноосигурителна каса

– САД ”Финансово разузнаване”, Държавна агенция „Национална сигурност”, Криминално-разузнавателна служба

– Правораздавателни органи /съд и др./, Прокуратура

– Комисия за финансов надзор

– Министерство на вътрешните работи

– Гаранционни фондове и финансови институции като  Европейската комисия и други органи на Европейския съюз, които имат одитни и контролни функции.

– Цесионери, с които Дружеството сключва договори.

 

В случай на промени в списъка на администраторите на лични данни, на които се предоставят лични данни, ЕВРОЛИЙЗ ЕООД ще актуализира настоящия документ.

б. Обработващи Вашите лични данни са:

Физически или юридически лица, публичен орган, агенция или друга структура, които обработват лични данни от името на администратора.

Някои от тези действия по обработването на данните, възлагани от ЕВРОЛИЙЗ ЕООД са свързани с контролните и помощните функции като:

– финансова отчетност

– съответствие

– риск

– маркетинг

– ICT мениджмънт

– вътрешен одит

– изследователски екип, който разработва модели за подобряване на услугите и продуктите.

 

ЕВРОЛИЙЗ ЕООД може директно или индиректно да ползва и други обработващи, с които е сключила договор, като:

– лица, на които са възложени действия по изработването, окомплектоването и доставката на информационни бланки на Дружеството;

– лица, оказващи съдействие на Дружеството във връзка с обслужването и събирането на вземания;

– застрахователи за сключване и обслужване на лични и/или имуществени застраховки;

– лица, на които Администраторът е възложил обработването на лични данни по организационни причини;

– търговци, които по силата на договор с Дружеството предоставят стоки на кредит;

– доставчици на продукти и услуги за Дружеството;

– оценители и фирми, извършващи оценка на предлагани обезпечения;

– фирми, предоставящи информационни и комуникационни технологии за улесняване на работата на операционните системи и услуги (IBM, Microsoft и др.) ;

– външни адвокати и правни кантори, които имат сключени договори с ЕВРОЛИЙЗ ЕООД;

– външни одитори, които имат сключени договори с ЕВРОЛИЙЗ ЕООД;

– СМС доставчици;

– Оператори на картови и платежни услуги и системи като Борика АД, VISA, Mastercard, Бисера, Рингс;

– агенции за пазарни проучвания;

– фирми, специализирани в архивирането на дигитална информация и достъп;

 

в. Получатели извън Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Възможно е някои от изброените по-горе получатели да са установени извън Европейското икономическо пространство. Дружеството препраща личните данни до държави, които не са членове на Европейското икономическо пространство (трети страни), при условие, че е осигурено адекватно ниво на защита на личните данни съгласно местното и европейско законодателство и предоставените лични данни са достатъчно защитени в съответната трета държава и при получено одобрение от Комисията за защита на личните данни. Вашите лични данни могат да се предоставят на трети страни извън Европейското икономическо пространство с Вашето изрично и свободно дадено съгласие. ЕВРОЛИЙЗ ЕООД ще предприеме всички необходими мерки за защита на Вашите лични данни, като ограничи предоставянето им на трети страни в или извън Европейското икономическо пространство.

  1. Цели при обработването на лични данни

Личните данни, събрани от Дружеството в качеството на Администратор на лични данни, се обработват за различни цели и на различни законови основания, както следва:

6.1. Цели, при които основание за обработването на личните Ви данни е задължение, произтичащо от закон:

а. Установяване на самоличността Ви като клиент на Дружеството и достоверността на Вашите лични данни – основание за обработване на данните за тази цел са Законът за мерките срещу изпиране на парите и Правилникът за прилагането му.

б. Профилиране на клиентите на Дружеството въз основа на оценка на риска – Профилирането на клиентите си Дружеството осъществява съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му (на база цитираните нормативни актови Дружеството осъществява одобрение и мониторинг на клиенти и транзакции съгласно рисковия профил).

в. Осъществяване на контрол с цел предотвратяване изпирането на пари, ембарго и антитерористични действия – Обработването на данните Ви е свързано с предприемани от Дружеството мерки и действия за предотвратяване, разкриване, разследване и докладване на подозрителни сделки към д-я „Финансово разузнаване“ по Закона за мерките срещу финансиране на тероризма, Закона за мерките срещу изпиране на парите и Правилника за прилагането му.

г.  Осъществяване на контрол с цел предотвратяване на случаи на неспазване на Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници – контролът включва всякакви действия за предотвратяване, разкриване, разследване и по-нататъшно прилагане на необходимите мерки при разглеждане на казуси по неспазване на Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Тези действия биха могли да се основават на профили на клиенти, изготвени при предоставяне на инвестиционни услуги съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

д. Осъществяване на контрол с цел предотвратяване и разкриване на пазарни злоупотреби. Дружеството обработва данните Ви с оглед предприемане на действия за предотвратяване, разкриване, разследване и по-нататъшно прилагане на необходимите мерки при разследване на случаи на предполагаеми пазарни злоупотреби съгласно Закона за предотвратяване на пазарни злоупотреби с финансови инструменти.

е. Отчетност пред държавните и контролни органи – данъци, изисквания на Акта за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (FATCA= Foreign Account Tax Compliance Act) и промените в Данъчно-осигурителния процесуален Кодекс (ДОПК), свързани с автоматичния обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане (CRS=Common Reporting Standard). Във връзка с посочените изисквания събираните Ваши лични данни ще бъдат обработвани за счетоводни и данъчни цели в изпълнение на изискванията за отчетност пред компетентните органи на основание задължения, произтичащи от закона.

ж. Оценка на кредитоспособността Ви – в случай, че кандидатствате за кредит, Дружеството е задължено съгласно Закона за потребителския кредит и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители да оцени кредитоспособността Ви и да Ви предостави кредит, съобразен с Вашите възможности за изпълнение на задълженията Ви по договора за кредит. За да бъде коректна оценката на кредитоспособността Ви, Дружеството ще извърши справка в базите данни на НОИ, ЦКР, ЕСГРАОН.

6.2. Цели, за които обработването на личните Ви данни се извършва на основание изпълнение на договор

а. Изготвяне на договори по Ваше искане – за да сключи договор с Вас, в качеството Ви на клиент, ползващ продукт или на съконтрагент по договор, Дружеството трябва да разполага с Ваши конкретни лични данни (напр. име, рождена дата, ЕГН, номер на лична карта), както и данни за осъществяване на контакт с Вас. Възможно е Дружеството да Ви изиска и допълнителна информация, обусловена от естеството на услугите, предмет на договора.

б. Изготвяне на ипотечни договори (законна или договорна ипотека) – за да изготви нотариален акт за договорна ипотека, обезпечаваща ползван от Вас кредит или молба за законна ипотека Дружеството трябва да разполага, както с Ваши, така и с лични данни на ипотекарните длъжници (напр. имена, ЕГН, номер на личната карта, адрес). Възможно е Дружеството да изиска и допълнителна информация, обусловена от необходимостта на изготвянето на документа.

в. Симулативна продажба на продукт/услуга на Дружеството – за да сключи с клиент подходящ за него договор и да му предложи услуги, съобразени с нуждите му, Дружеството трябва да разполага с негови конкретни лични данни. За тази цел, въз основа на предоставени от Вас конкретни лични данни, Дружеството симулира продажба на определен продукт и услуга, за да предложи определени цена и условия за закупуването, вследствие на което Вие като клиент/кредитоискател ще имате възможност да сравните и изберете най – подходящата за Вас оферта (необвързваща оферта, служеща за преценка на собствените Ви възможности за закупуване на определени продукти).

г. Използване на продукти/услуги – ЕВРОЛИЙЗ ЕООД обработва личните данни на клиентите в различните си канали с цел осигуряване ползването на закупените от клиентите продукти и услуги на Дружеството (напр. обработва данни за платежна операция с оглед изпълнение на нареден от Вас като клиент паричен превод).

д. Осъществяване на правата си по договор за кредит – ЕВРОЛИЙЗ ЕООД обработва личните Ви данни на основание сключения с Вас договор за кредит, за да осъществи правата си на кредитор и да събере вземането си по кредита. ЕВРОЛИЙЗ ЕООД обработва личните данни на съдлъжниците, за да осъществи контакт с тях при осъществяване на правата си като кредитор в случай, че не може да ги реализира спрямо кредитоискателя.

6.3. Цел, за която обработването на лични данни се извършва на основание получено от Вас като клиент съгласие:

а. Да обменя личните Ви данни  и да получава Ваши лични данни от информационните масиви на Централен кредитен регистър към БНБ (ЦКР) и Национален Осигурителен институт (НОИ), за да Ви създаде точен клиентски профил и да Ви предложи персонализирани продукти и услуги

Съгласно чл.4, т.4 (Определения) от Общия регламент на ЕС относно защитата на данните „ПРОФИЛИРАНЕ“ означава автоматизирано обработване на лични данни, което се изразява в ползването на личните данни за извършване на оценка и/или анализ на аспекти относно здравето, личните предпочитания, надеждност, поведение, местоположение, професионални задължения, икономическо състояние на физическото лице, субект на личните данни. Профилирането и обработването на личните данни за тази цел дава информация за нуждите и възможностите на конкретния клиент. То може да има като резултат включването Ви в листата за продажбена кампания за конкретен продукт. За да Ви бъде приложен този специфичен аналитичен подход, е необходимо Вашето съгласие.

В случай че сте ни предоставили Вашето съгласие, ЕВРОЛИЙЗ ЕООД ще обработва всички Ваши разширени данни  за гореописаната цел.

6.4. Цели, за които обработването на лични данни се извършва на основание защита на законни интереси на администратора:

а. Създаване на аналитични модели – ЕВРОЛИЙЗ ЕООД изгражда аналитични модели за подпомогне развитието на услугите за своите клиенти и за да оценява предлаганите услуги. Събраните данни на всички или голяма група клиенти, се групират по определен признак с цел изграждане на модели/установяване на зависимости/съотношения/алгоритми без да се засягат интересите на индивидуалния клиент и без да се предприемат действия по отношение на него (напр. създаване на кредитен рейтинг на клиента). За създаването на такива модели ЕВРОЛИЙЗ ЕООД използва „псевдонимизирани“ лични данни, т.е. данни, които са маскирани по такъв начин, че да не могат да доведат до идентифициране на конкретен клиент без за това да е необходима допълнителна информация.

б. Исторически, статистически или научни цели – ЕВРОЛИЙЗ ЕООД има законен интерес да обработва Вашите лични данни с цел изготвяне на статистически справки и отчети, осъществяване на научна и развойна дейност, извършване на исторически прегледи и предвиждания за развитие на икономиката, финансовата индустрия, нуждите на клиентите и др. За тези цели се ползват агрегирани данни, получени въз основа на записите на конкретни лични данни на клиентите.

в. Изпращане на съобщения за ползваните продукти и услуги – Дружеството обработва личните Ви данни с цел изпращане на съобщения за ползваните от Вас продукти и услуги чрез телефонни обаждания, имейли, sms, писма и др. Съобщенията касаят само вече ползвани от Вас продукти и услуги, не са свързани с постигане на конкретни маркетингови цели и не съдържат оферта за нови услуги.

г. Съдебни спорове – Установяване, упражняване и защита на правата на Дружеството – ЕВРОЛИЙЗ ЕООД обработва данните на клиентите си с цел защита на своите права в съда/в съдебни процедури, при уреждане на претенции, включително с помощта на външни адвокати/юристи и др. Касае се за случаи, в които личните Ви данни се обработват във връзка с администриране на информация относно съдебни спорове, съдебни заповеди, молби и съдебни решения.

д. Тестване на промени в софтуерни приложения, демонстрационни платформи и вътрешни портали за провеждане на обучения – Дружеството използва личните Ви данни за създаване или актуализиране на софтуерни приложения за работа с операционни системи на Дружеството с цел:

– тестване на промени в кодовете на софтуерните приложения в различна среда за тестване/приемане (напр. усъвършенстване на дистрибуционните канали или осигуряване на по – надеждна защита на събраните лични данни)

– разрешаване на инциденти – проиграване на инциденти

– демонстрационни платформи

– обучение на служители

е. Вътрешна отчетност, анализ и развитие на предлаганите продукти и услуги – ЕВРОЛИЙЗ ЕООД използва личните данни на своите клиенти с цел и подобряване на своята пазарна позиция чрез предлагане на нови или по-добри услуги и иновативни продукти.

ж. Оценка на риска като мярка за предотвратяване и разкриване на измами – ЕВРОЛИЙЗ ЕООД обработва личните данни на клиентите с цел защита срещу измами или престъпни действия от тяхна страна. ЕВРОЛИЙЗ ЕООД има право да не обслужва високорискови клиенти, които излагат репутацията й на риск. Въз основа на определени факти (напр. фалшива лична карта, определено поведение на клиент) Дружеството прави оценка на риска от потенциална измама. За извършване на подобна оценка могат да послужат определени показатели на съответния клиентски профил, както и всяка друга информация (например открадната лична карта), представляваща индикатор за потенциална измама. Мерките за предотвратяване и разкриване на измами се осъществяват в контекста на изпълнение на вътрешните правила за сигурност, осъществяване на контрол, осигуряване на надеждна защита на информацията, съхранявана на физически и електронни носители (включително компютърни “кибер” престъпления).

з. Управление на връзките с клиенти – ЕВРОЛИЙЗ ЕООД обработва личните Ви данни с цел предлагане на индивидуален подход на базата на предоставената информация и създадения клиентски профил. Личните данни на клиентите, съхранени в различни бази данни, биха могли да се групират по определен признак и да се обработват през различните канали (директни канали, контактни центрове, офиси и клонове) в Дружеството, като целта на групирането им е да се улеснят и усъвършенстват тези канали за достъпване на информация.

и. Кредитно и застрахователно рисково профилиране – ЕВРОЛИЙЗ ЕООД обработва личните Ви данни за изграждане на кредитни и застрахователни рискови профили с цел намаляване на риска при предлагане на кредитни/застрахователни продукти и услуги на клиентите.

к. Директен маркетинг на стандартни продукти и услуги на ЕВРОЛИЙЗ ЕООД: Предлагане на продукти и услуги на Дружеството, както и включването Ви в проучвания във връзка с предлаганите продукти и услуги чрез някой от каналите, вкл. офисите на Дружеството, контактния център, имейл, SMS, телефон, онлайн канали.

 

Осъществяването на тези цели е необходимо за защита на законните интереси на ЕВРОЛИЙЗ ЕООД като администратор на лични данни, които интереси са свързани с основната й дейност като Дружество, като дружество предлагащо финансови услуги.

 

  1. Срок на съхранение на личните данни

ЕВРОЛИЙЗ ЕООД използва Вашите лични данни, когато ЕВРОЛИЙЗ ЕООД има ясна цел предвид. Когато целта отпадне, ние не съхраняваме данните.

Основанието за съхранение на Вашите данни се корени в законовия срок за съхранение (който често е десет години след приключване на съответното правоотношение). Срокът може да е по-дълъг, когато е необходимо, за да упражним наши права. Когато няма законово определен срок, периодът може да е по-кратък.

За някои цели един по-дълъг хоризонт от време може да е необходим, като напр. за провеждането на проучвания и рискови и маркетинг модели. Някои заключения стават по-ясни, когато се анализират през по-дълъг период от време. Това може да доведе до сроковете за съхранение да бъдат удължени до петнадесет години след стандартните срокове. В тези случаи ЕВРОЛИЙЗ ЕООД ще прекъсва връзката със субекта възможно най-бързо и ще работи само с агрегирани данни.

Лични данни на потенциални клиенти се използват от ЕВРОЛИЙЗ ЕООД за срок от пет години, освен ако междувременно не е имало контакт с лицето. В този случай нов пет годишен срок започва да тече от датата на последния контакт с лицето. Потенциалните клиенти винаги могат да поискат данните им да бъдат заличени.

Навсякъде, където в настоящата Информация на ЕВРОЛИЙЗ ЕООД  за обработване на лични данни и в декларацията за съгласие на клиента фигурира ЕВРОЛИЙЗ ЕООД, за „Дружеството“ следва да се счита  ЕВРОЛИЙЗ ЕООД  и евентуалните й правоприемници в случаите на преобразуване.

Контакти

Мирослава Вълчанова

тел.:0885/ 74 74 79.

гр.Шумен, бул. Симеон Велики 71

e-mail: evroliiz@abv.bg